Szkoła Podstawowa nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościerzynie

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościerzynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-05-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-05-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych lub są one niepełne
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, tłumaczeń migowych ani opisów alternatywnych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • jest utrudniona nawigacja po elementach menu z klawiatury (menu ARIA nie zawiera wymaganych elementów)
 • w kilku przypadkach nagłówek nie zawiera treści

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo z uwagi na ich charakter - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Kreft.
 • E-mail: mkreft9@sp4koscierzyna.szkolnastrona.pl
 • Telefon: 668041657

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościerzynie
 • Adres: ul. Szkolna 1, 83-400 Kościerzyna
 • E-mail: dyrektor.sp4@koscierzyna.gda.pl
 • Telefon: (58) 6863432

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościerzynie, ul. Szkolna 1

Do budynku Szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej. Prowadzą do niego schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i barierką. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drzwi wejściowe są otwierane ręcznie.

Po wejściu do budynku znajdują się kolejne schody prowadzące na parter budynku, gdzie mieści się sekretariat. Przy schodach zamontowana jest platforma/podnośnik dla wózków inwalidzkich.

W budynku są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz winda umożliwiająca wygodny dostęp do piętra budynku. Osoby poruszające się na wózkach mają utrudniony dostęp do szatni i stołówki, które mieszczą się w piwnicy budynku.

Przed Szkołą przy ulicy jest zatoka parkingowa wraz z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku Szkoły nie ma zamontowanych, pętli indukcyjnych, informacji głosowych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.